Ay: Ocak 2020

Bireysel gayrimenkul danışmanlığı;

Gayrimenkul sahibi birey veya firmalara, bina yönetimi konularında süreli ya da proje bazında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Müşterilerimizin talebi üzerine, kira bedel tespiti, mekanik ve elektrik tesisat projeleri, iç mekan ve dış cephe tadilat uygulamaları yapıyoruz. Mülk sahiplerine arsa ve binalarının mevcut halleriyle kiralanması veya satışı haricinde de farklı değerlendirme alternatifleri yaratıp sunuyoruz. Kiralama kararı verilen taşınmazlar için süreci başlatıyor, görüşmeleri yapıyor ve sonlandırıyoruz. Rekabetin son derece çetin olduğu piyasamızda müşterilerimizle ilişkilerimizi hiçbir zaman bitirmiyoruz. Sunduğumuz sınırsız ve şeffaf hizmetimiz ile ayrıcalığımızı gösterme imkanı bulduğumuz müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlü bir dostluk ilişkisine çevirip, görevimizi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bireysel Gayrimenkul yöneticiliği;

Toplu konut alanları, siteler, apartmanlar, müstakil konutlar, ortak kullanım alanları ile toplu, kompleks ve müstakil is ve ticaret yerleri gibi her tür yasam ve çalısma alanlarında yönetim hizmetleri vermek, bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü proje, müsavirlik, organizasyon hizmetlerini vermek. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili mevzuat veya yerine ikame edilebilecek mevzuatla getirilen mükellefiyetleri profesyonelce yapmak, tahmini isletme ve yatırım proje ve bütçelerini yapmak ve yürütmek, sakinlerinin ortak gider aidat avans payı ödemelerini, borç ve alacaklarını izleyen sistemi oluşturmak, hesap planına bağlı kanuni kayıtları tutmak.

Çevre Düzenleme, Bakım, Onarım, Temizlik Hizmetleri...

Toplu konut alanları, siteler, apartmanlar, müstakil konutlar, ortak kullanım alanları ile toplu, kompleks ve müstakil iş ve ticaret yerleri gibi her tür yasam ve çalışma alanlarının çevre düzenlemelerini yapmak; Bu alanların su, elektrik, atık su, arıtma, yaya ve otoyolları, gibi teknik altyapıları ile yeşil alan, park, bahçe, oyun alanları, otopark, spor tesisleri ve benzeri ortak yapılarının bakım, onarım, temizlik hizmetlerini vermek.

İşletmecilik Hizmetleri;

Toplu konut alanları, siteler, apartmanlar, müstakil konutlar ortak kullanım alanları ile toplu, kompleks ve müstakil iş ve ticaret yerleri gibi mahallerin geçici ve kesin kabullerini yapmak. Makine, tesis, teknik tesisat ve şebekeleri çalışır vaziyette teslim almak ve hizmete hazır halde bulundurmak, işletilmelerini sağlamak, personel eğitimini vermek, ortak kullanım alanlarında bulunan alışveriş merkezi, market, park, otopark, okul, sagğık ve spor tesisi, benzinlik ve diğer tesislerin amaçlarına uygun olarak işletilmelerini sağlamak ve bu hususta gerekli önlemleri almak.

Sosyal Hizmetler;

Toplu konut alanları, siteler, apartmanlar, müstakil konutlar ile toplu, kompleks ve müstakil iş ve ticaret yerleri gibi mahallerde yasayan ve çalışan insanların eğitim, sağlık, gıda ve tüketim malları, ulaşım ve taşıma, haberleşme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve sportif gereksinimlerini karşılayacak işletme birimlerini organize etmek. Belediye ve diğer kamu ve özel kuruluşlarca verilecek hizmetleri temin etmek.

Etüt, Müşavirlik Hizmetleri; Projelendirme ve Uygulama Hizmetleri;

İşletme ve yönetimini üstlendiğimiz meskun veya meskun olmayan alanlar ile toplu konut alanları, siteler, apartmanlar, müstakil konutlar, ortak kullanım alanları ile toplu kompleks ve müstakil iş ve ticaret yerleri gibi mahallerde her tür inşaat (komple, ilave, tadilat), tesisat, alt yapı ve çevre düzenlemesi ile ilgili etüt, projelendirme, müşavirlik hizmeti vermek, bu projeleri uygulamak veya uygulatmak. Bunlar ile ilgili her türlü taahhüdü vermek.

İnşaat Hizmetleri;

Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılıgı binalar yapmak.

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve .özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile, ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat islerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon islerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.

Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya isleri yapmak.

Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak,

Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans, kale bodur su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat isleri yapmak.

Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve isletmek.

Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim islerinin yapımı.

Yönetici Danışmanlığı

Bu seçenekte; “Yetki” ana gayrimenkulün (apartman, site v.b.) maliklerinin kendi seçtikleri, “Yönetici” ya da “Yönetim Kuruluna” aittir. Bu süreçte, şirketimiz profesyonel apartman yöneticisi olarak, ana yapının “Yöneticisine” veya “Yönetim Kuruluna” asistanlık etmektedir. Yani profesyonel apartman yöneticiliği yapan firmamız; Yöneticinin teslim ettiği bilgi ve belgelerin, veri girişini yapmak, aidat tahakkuklarını ve tahsilatlarını tanzim ederek takip etmek ve yapılması gereken işler konusunda Bina Yöneticisini  vaktinde uyarmaktır.

Görev tarifimizi aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

1- Apartman veya site yöneticisinden almış olduğumuz gelir ve gider bilgilerini işletme defterine düzenli olarak işlemek.

2- Apartman işletme projesinin öngördüğü aidat tahakkuklarını, Bina Yöneticisinin verdiği aylık gider belgeleriyle birleştirerek, her dairenin ödeyeceği belirtilmiş aylık tahakkuk makbuzlarını düzenleyerek Yöneticiye teslim etmek.

3- Her bir daire için kat maliklerinin veya kiracıların borç alacak durumlarını takip etmek.

4- Aylık gelir, gider ve borç listelerini düzenli olarak her ay tanzim ederek yöneticiye teslim etmek.

5- Apartman kapıcısının veya görevli olarak çalıştırılan her personelin, SGK’ya verilmesi gereken tüm bildirgelerini (İşe giriş bildirgeleri, Aylık prim beyannameleri, İşten çıkış bildirgeleri vb.) hazırlamak ve internet üzerinden verilmesi gereken beyannameleri (Yöneticinin yazılı yönlendirmesi ile) vermek.

6- Apartman sakinleri için tanımlanacak kullanıcı ad ve şifreleri yöneticiye teslim etmek veya yöneticinin talimatı gereği, ilgilisi olan tüm malik ve sakinlere dağıtmak.

7- Apartman aidat ödemelerini, gelir, gider ve borç, alacak ilişkilerini,  internet tabanlı programla takip etmemiz nedeni ile, apartman sakinlerinin bilgilerini her ay en az 1 (Bir) kez güncellenmesini sağlamak.

8- Anlaşmalı hukukçularımızdan destek alarak, ödemesini geciktiren malik ve kiracılar ile Yönetici kötü olmadan tahsilatı sağlamak.

9- Yöneticinin talep etmesi halinde, çalışan kapıcı ve görevlilerin, çalışma saatlerini ayarlamak, çalışma, temizlik, bakım ve onarım işlemlerini yapanları kontrol etmek.

10- Yine yöneticinin talebi üzerine, genel temizlik ve bakım hizmetlerini ve ihtiyaç duyulursa teknik servis hizmetlerini sağlamak.

Bina ve Toplu Yapı Yönetim Hizmetleri