Hizmetlerimiz

Profesyonel Apartman Yönetim Hizmeti:

Şirketimiz kat maliklerinin, hem sayı, hem arsa payı bakımından çoğunluğunun aldığı kararla Yönetici seçilir. Ana Gayrimenkulde yapılması kanunen zorunlu olan işlerle, kat maliklerinin istekleri doğrultusunda yapılması gerekli her türlü işlemlerin, yapılabilme yetki ve sorumluluğu, imzalanan yöneticilik sözleşmesiyle şirketimize ait olmaktadır.

Şirketimiz, yönetim planında aksine hüküm olmadıkça aşağıdaki görev ve sorumluluklarını sözleşme süresince eksiksiz olarak yerine getirecektir.

 • Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
 • Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;
 • Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi
 • Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
 • Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
 • Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
 • Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;
 • Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması;
 • Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
 • Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
 • Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

Bay Bina ve Toplu Yapı Yönetim Hizmetleri A.Ş.

,

,


Aşağıda faydalı bulduğunuz başlığı lütfen tıklayınız!

1- Apartman, Bina, Site ve Toplu Yapı Yönetimi

2- Kat İrtifakı Yönetimi

3- Kat Mülkiyeti Yönetimi

4- Anagayrimenkulün Yönetimi

5- Toplu Yapıların YönetimiAnagayrimenkulün Bakımı, Korunması ve Zarardan Sorumluluk

Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.
Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde; inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.

Her Kat Maliki, Bütün Kat Maliklerinin 4/5 yazılı rızası olmadıkça ortak yerlerinde;

• Güvenlik amacı dışında pencerelerine demir parmaklık yaptıramaz.

• Açık balkon sabit camekan dahil kapalı hale getiremez.

• Bağımsız bölümün kapısının rengi, diğer maliklerin rızası olmadan değiştiremez.

• Ortak yerlerden olan dış duvarlara montaj yaptırmak suretiyle güneşlik tente yaptıramaz.

• Mimari projede olmadığı taktirde bağımsız bölüme baca yaptıramaz.

• Bağımsız bölümlerde yapı statiğine aykırı ve anayapıya zarar veren değişiklikler yaptırılamaz.

Kat Maliki Kendi Bağımsız Bölümünde…

Anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik
yapamaz! Ancak; Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik
yapabilir.

En uygun çözümler…

Apartman, bina, site ve toplu yapılarda; yönetimsel sorunları çözerek, insanların beklentilerini karşılayıp, anagayrımenkulün öncelikle erozyona karşı korunup, değerini artırma amacı ile duyulan her türlü hizmeti, hesap verebilir ve şeffaf olarak sağlamaktayız.

Ortak ödemelerin çözümü…

Aidatların ya da diğer kararlaştırılmış ortak ödemelerin tahsilatında sorun yaşanması halinde; Yöneticiliğimiz; gerekli hukuki işlemleri yaparak, komşular arasında tatsızlıkları önlemektedir.

Her Kat Maliki Anagayrimenkule Ve Bağımsız Bölümlere kendi kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.