Sıkca Sorulan Sorular (SSS)

Gayrımenkul, Bina , Site ve Toplu Yapı Yönetimi ve Yönetici Kavramları Hakkında Tüm Sorularınızı Sorabilirsiniz. Zira çok katlı binalarda veya sitelerde yaşayan farklı kültürdeki insanların bir arada yaşamak durumunda kalması, insanlar arasında bazı problemlerin de çıkmasına neden olmaktadır. Bu gibi problemlerle ilgili sorularınızı kanuni düzenlemeleri ile sizlere cevaplamak isteriz.

Kiracının aidat borcunu malikten geçikme tazminatı ile isteyebilmek için yapılması gerekenler!

Aylık % 5  gecikme tazminatının mal sahibinden istenebilmesi için mal sahibine kiracı tarafından aidatların ödenmediğine dair bir tebligat yapılmalıdır. İcra takibi yönetici tarafından yapılmalı ve işbu takip için, takip talebi ile ilamsız takiplerde ödeme emri gönderilmelidir.

Kiracı kat malikinin borcundan sorumlu mudur?

Kiracı, kat malikinin gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından yükümlü olduğu kira miktarıyla sınırlı olarak kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kira parası peşin ödenmişse kiracıdan yeniden ödeme yapması istenemez

Kiracıların ortak giderlerden sorumluluğu?

Kiracıların ortak giderlerden sorumluluğu, anagayrimenkulde oturdukları süreyle sınırlıdır. Bağımsız bölümü tahliye ettikten sonra gider bağımsız bölümde oturduğu zamana ait olsa dahi aleyhine icra takibi yapılamaz, dava açılamaz.

İskanı alınmamış kat irtifakı kurulmuş binalarda yönetim seçimi yapılır mı?

Yapı tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi binanın yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.

Apartmanlarda kat malikleri ne zaman toplanır?

Kat malikleri kurulunun ne zaman toplanacağı yönetim planında belirtilir ve yılda bir kez mutlaka toplanması gerekir.

Kat malikleri toplantısına çağrı nasıl yapılır?

Yönetim planında hüküm yoksa, toplantı tarihinden en az (15) gün önce taahhütlü mektupla veya bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir belge ile yapılır. Çağrıda toplantı nedeni de bildirilir.

Kiracılar hangi masrafları kira fiyatından düşebilir?

Apartmandan kaynaklanan sorunlarda masraflar genelde ev sahibine aittir.Örneğin boya, dış cephe kaplaması, üst komşudan kaynaklanan sızıntı gibi durumlarda giderler ev sahibine aittir. Ancak kiracı ve ev sahibi arasında yapılacak bir anlaşmayla kiracı bu masrafları kendi üstlenip kira bedelinden düşebilir. Bu konunun kira sözleşmesinde belirtilmesi zorunlu değildir. Karşılıklı anlaşmayla bu tip konular çözüme kavuşturulabilir.

Evdeki hangi masraflar kiradan düşülmez?

Kiracı olduğunuz evde keyfi olarak tadilat yaparsanız ya da evde boya yaptırmak isterseniz masraflar size ait olur. İsteğe bağlı olarak yapılacak hiçbir masraf ev sahibine yükümlülük getirmez. Ayrıca ev sahibinin izni olmadan bu işlerin yapılması da doğru değildir ve kiracı ile ev sahibi arasında sorun yaşanmasına neden olur. Devamında ev sahibi kiracıyı evden çıkartıp maddi tazminat davası açabilir.