Kategori: Blog

Kat Maliklerinin Birbirlerine Karşı Sorumlulukları…

Kat Maliklerinin Birbirlerine Karşı Sorumlulukları..

Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken; doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.


Kat maliklerinin birbirlerini rahatsız etmekten kasıt;

 • Huzuru bozacak şekilde gürültü yapmak ve bu kapsamda oturma odalarında 60, mutfak ve banyoda 70 desibel olan gürültü sınırını aşmamak,

 • Uygun olmayan saatlerde tamirat yapmak,

 • Ortak yerlere veya bir başka kat malikinin damına, terasına, balkonuna çöp, atık su atmak, halı kilim paspas benzerlerini silkelemek,

 • Ortak yerlere çamaşır asmak,

 • Yönetim planında açıkça yasaklanmasına rağmen hayvan beslemek,

 • Yönetim planında hüküm olmasa da rahatsızlık veren hayvan beslemesi

gibi başkalarının huzurunu bozacak şekildeki hareketlerdir.


Kat maliklerinin birbirlerinin haklarını çiğnemesinden kasıt da, herkesin ortak kullanımında olan ortak yerlerde diğer kat maliklerinin haklarına tecavüz edilmesi yönündeki hareketlerdir.

Kat malikleri yönetim planına uymak zorundadır. Ancak, yönetim planındaki hükmü kendince doğru ve yerinde görmeyen kat maliki bu konudaki maddenin değiştirilmesi için dava açabilir.

Toplu Yapıların Yönetimi

Toplu Yapılarda Yönetim Uygulamaları.

Ekonomik ve sosyal gelişmeler ile nüfus artışının doğurduğu işyeri ve konut ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, inşa edilen toplu yapıların kullanıma başlanmasından bugüne oluşan karmaşık sorunlara uygun çözümler, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda bulunmaktadır.

Toplu yapı kapsamında, parsellerde bulunan birden çok blok yapıyı kapsayan toplu yapıların ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapılarından her birinin yönetim faaliyeti, o blokta bulunan bağımsız kat maliklerinden oluşan, “blok kat malikleri kurulunca” üstlenilecek olup, bu yönetim faaliyetleri; blok sorunları ile yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin faaliyetlerle sınırlıdır.

Diğer taraftan bir adada birden çok parsel yer almaktaysa, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerlerin yönetimi de kanunda düzenlenmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 69. madde hükmüne göre; bu durumda yönetim yetkisi; o adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan “ada kat malikleri kuruluna” aittir.

Yönetim planında, yönetim yetkisinin “ada temsilciler kurulu”na devrinin kararlaştırılması mümkün olup, yönetim planında aksi kararlaştırılmadıkça “ada temsilciler kurulu”, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticilerinden ve blok niteliğinde olmayan yapıların ise bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerinden oluşacaktır.

Ada temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler. Ayrıca, yönetim planından farklı düzenlemelere de yer verilebilir.

Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler ise; bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan “toplu yapı kat malikleri kurulunca” yönetilir. Yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak koşulu ile bu kurul tarafından kararlaştırılır. Yönetim plânında, yönetim yetkisi, “toplu yapı temsilciler kuruluna” verilebilir, yönetim plânında aksi bir düzenlemeye yer verilmedikçe; “toplu yapı temsilciler kurulu”, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Yönetim planında ayrıca; “toplu yapı temsilciler kurulu” üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği konularına yer verilir, bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.

Sonuç olarak, bir zorunluluk olarak ortaya çıkan toplu yapı yönetimlerinin, yasal koşullara uygun hale getirilmesine de bireylerin de çaba harcamaları gerekmektedir.

Kat Mülkiyeti Yönetimi

Kat Mülkiyeti Yönetimi

Kat mülkiyeti, Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti denir. Kat mülkiyeti hakkına sahip olanlara kat maliki denir.

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, büro, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir

Kat mülkiyetinin konusu, tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleridir.

Kat mülkiyeti, arsa payı ve anataşınmazdaki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.

Ahşapbinalar üzerinde tamamen veya kısmen de olsa kat mülkiyeti kurulamaz. Ayrıca anayapının yalnızca bir veya birkaç bağımsız bölümü üzerinde de kat mülkiyeti kurulamaz.

Apartman/Site/İş merkezlerinin ortak kullanım alanları, kat malikleri genel kurulu’nda sayı ve arsapayı çoğunluğu ile seçilen ve yönetici olarak çalışanlar tarafından yönetilir. Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye tanımış olduğu görev ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir.

• İşletme projesinin hazırlanması

• Apartmanın/sitenin masraflarının dairelere nasıl paylaştırılacağının planlanması, kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibinin yapılması

• Dairelerin yaptıkları ödemeler banka kayıtları esas alınarak, deftere işlenmesi

• Aylık gelir, gider ve borçlu listeleri her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve apartman sakinlerine ulaştırılması

• Zamanında ödenmeyen alacakların gerekirse uzman hukukçular aracılığı ile icra yolu ile tahsilinin sağlanması

• Kapıcı, kaloriferci, gece bekçisi ve (veya) bahçıvanın SGK işe giriş bildirgeleri, aylık SGK bildirgelerinin yapılması

• Binada su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması

• Yukarda sayılan apartman/site hizmet görevlilerinin işe giriş ve çıkışlarında Bölge SGK Müdürlüklerine verilecek resmi evrakların tanzim edilmesi

• Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantıların usulüne uygun yapılması, alınan kararların Kat Malikleri Kanunu’na uygun olmasına dikkat edilmesi

• Elektrik-su tesisatı, asansör problemleri, dış ve iç cephe bakım ve onarım hizmetleri, temizlik gereksinimleri konularında güvenilir çözümler üretilmesi

• Binanın risk durumunun saptanması için sigorta şirketleriyle irtibat sağlanması, yangın tüpü, yangın hortumu, yangın merdiveni bakım ve denetimlerinin yapılması

• Kapıcının, hizmet personelinin yıllık izin formlarının hazırlanması ve kıdem tazminatı fonu ayrılması

• Defterlerin yıllık noter defter tasdikinin yapılması

• Aidat ve avans ödemelerinin apartman/site adına açılacak olan banka hesabına yatırılması ve elden para toplanmaması.

Kat İrtifakı kurulması ve Yönetimi

Kat İrtifakı Kurulması ve Yönetimi…

Kat irtifakı, KMK. Md:14’e göre; aşağıda belirtilen belgelerin tapu idaresine verilmesiyle kurulur.

Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve Tapu Sicili’ne tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait yazılı ve sözlü “istem” ile birlikte KMK 12. Maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen “mimari proje” ile (b) bendindeki “yönetim planı”nı Tapu İdaresi’ne vermeleri şarttır.

Mimari projenin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca “yönetim planı” onaylanmış olması gerekir. “Yönetim planı”nın bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre KMK. 28. Maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış olması gerekir.

Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ait Resmi Senet’e ve 12. Maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece “Yapı Kullanma İzin Belgesi”nin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ilgili Tapu İdaresine gönderilmesi üzerine re’sen yapılır.

Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı anagayrimenkulde Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur.

KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARI

Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına sahiptirler.

Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarından veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair hükümler, bu yönetici hakkında da uygulanır.

Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi ana gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.

KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN BORÇLARI

Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler (KMK. md: 26/1).

Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları, noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen, bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içinde yerine getirmezse, diğerlerinin yazılı istemi üzerine hakim, onun arsa payının ve kat irtifakının, o zamanki değeri karşısında öteki paydaşlara, arsa payları oranında devrine karar verilir (KMK. md:26/2).

Kat irtifakı sahiplerinden birinin kusuru yüzünden, yapının kanuni süre içinde yapılamaması sebebiyle kat irtifakı düşerse, kusurlu taraf diğerlerinin bu yüzden uğradıkları zararı tazminle yükümlüdür KMK. md:26/3).

KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ

Yazılı beyanla: Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri, tapu memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek bu irtifaka her zaman son verebilirler.

Kat irtifakı, buna konu olan arsanın;

 1. Tamamiyle yok olması
 2. Üzerinde yapı yapılamayacak hale gelmesi
 3. Kamulaştırılması ile kendiliğinden sona erer.

Ayrıca, kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre;

 1. Beş yıllık sürenin geçmesiyle
 2. Kat mülkiyetine çevrilmesi

Beş yıllık sürenin geçmesiyle: Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre beş yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, gerektiğinde ilgilileri de dinleyerek, duruma göre kat irtifakının sona ermesine veya belli bir süre için uzatılmasına karar verir. Süre istem üzerine yeniden uzatılabilir.

Kat mülkiyetine çevrilmesiyle: Kat irtifakı, kat mülkiyetine çevrilmekle sona erer. Kat irtifakı kaldırıldığında tapu kütüğündeki kayıt silinir. Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan,mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli olanlar üzerinde, o gayrimenkulun maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

Apartman, Bina, Site ve Toplu Yapı Yönetimi

Apartman, Bina, Site ve Toplu Yapı Yönetimi

Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir.

Bir parselde blok niteliğinde olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan, toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetilir.

Yönetim plânında blokların ve blok niteliğinde olmayan yapıların yönetim tarzı ayrıca belirtilir.

Bir adada birden çok parsel yer alıyorsa, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler, o adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ada kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Bu yetki, yönetim plânında ada temsilciler kuruluna verilebilir.

Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, ada temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur.

Ada temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir. Ada temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.

Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler, bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Bu yetki, yönetim plânında toplu yapı temsilciler kuruluna verilebilir.

Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur.

Toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir.

Toplu yapı temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.

Bireysel gayrimenkul danışmanlığı;

Gayrimenkul sahibi birey veya firmalara, bina yönetimi konularında süreli ya da proje bazında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Müşterilerimizin talebi üzerine, kira bedel tespiti, mekanik ve elektrik tesisat projeleri, iç mekan ve dış cephe tadilat uygulamaları yapıyoruz. Mülk sahiplerine arsa ve binalarının mevcut halleriyle kiralanması veya satışı haricinde de farklı değerlendirme alternatifleri yaratıp sunuyoruz. Kiralama kararı verilen taşınmazlar için süreci başlatıyor, görüşmeleri yapıyor ve sonlandırıyoruz. Rekabetin son derece çetin olduğu piyasamızda müşterilerimizle ilişkilerimizi hiçbir zaman bitirmiyoruz. Sunduğumuz sınırsız ve şeffaf hizmetimiz ile ayrıcalığımızı gösterme imkanı bulduğumuz müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlü bir dostluk ilişkisine çevirip, görevimizi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bireysel Gayrimenkul yöneticiliği;

Toplu konut alanları, siteler, apartmanlar, müstakil konutlar, ortak kullanım alanları ile toplu, kompleks ve müstakil is ve ticaret yerleri gibi her tür yasam ve çalısma alanlarında yönetim hizmetleri vermek, bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü proje, müsavirlik, organizasyon hizmetlerini vermek. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili mevzuat veya yerine ikame edilebilecek mevzuatla getirilen mükellefiyetleri profesyonelce yapmak, tahmini isletme ve yatırım proje ve bütçelerini yapmak ve yürütmek, sakinlerinin ortak gider aidat avans payı ödemelerini, borç ve alacaklarını izleyen sistemi oluşturmak, hesap planına bağlı kanuni kayıtları tutmak.

Çevre Düzenleme, Bakım, Onarım, Temizlik Hizmetleri...

Toplu konut alanları, siteler, apartmanlar, müstakil konutlar, ortak kullanım alanları ile toplu, kompleks ve müstakil iş ve ticaret yerleri gibi her tür yasam ve çalışma alanlarının çevre düzenlemelerini yapmak; Bu alanların su, elektrik, atık su, arıtma, yaya ve otoyolları, gibi teknik altyapıları ile yeşil alan, park, bahçe, oyun alanları, otopark, spor tesisleri ve benzeri ortak yapılarının bakım, onarım, temizlik hizmetlerini vermek.

İşletmecilik Hizmetleri;

Toplu konut alanları, siteler, apartmanlar, müstakil konutlar ortak kullanım alanları ile toplu, kompleks ve müstakil iş ve ticaret yerleri gibi mahallerin geçici ve kesin kabullerini yapmak. Makine, tesis, teknik tesisat ve şebekeleri çalışır vaziyette teslim almak ve hizmete hazır halde bulundurmak, işletilmelerini sağlamak, personel eğitimini vermek, ortak kullanım alanlarında bulunan alışveriş merkezi, market, park, otopark, okul, sagğık ve spor tesisi, benzinlik ve diğer tesislerin amaçlarına uygun olarak işletilmelerini sağlamak ve bu hususta gerekli önlemleri almak.

Sosyal Hizmetler;

Toplu konut alanları, siteler, apartmanlar, müstakil konutlar ile toplu, kompleks ve müstakil iş ve ticaret yerleri gibi mahallerde yasayan ve çalışan insanların eğitim, sağlık, gıda ve tüketim malları, ulaşım ve taşıma, haberleşme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve sportif gereksinimlerini karşılayacak işletme birimlerini organize etmek. Belediye ve diğer kamu ve özel kuruluşlarca verilecek hizmetleri temin etmek.

Etüt, Müşavirlik Hizmetleri; Projelendirme ve Uygulama Hizmetleri;

İşletme ve yönetimini üstlendiğimiz meskun veya meskun olmayan alanlar ile toplu konut alanları, siteler, apartmanlar, müstakil konutlar, ortak kullanım alanları ile toplu kompleks ve müstakil iş ve ticaret yerleri gibi mahallerde her tür inşaat (komple, ilave, tadilat), tesisat, alt yapı ve çevre düzenlemesi ile ilgili etüt, projelendirme, müşavirlik hizmeti vermek, bu projeleri uygulamak veya uygulatmak. Bunlar ile ilgili her türlü taahhüdü vermek.

İnşaat Hizmetleri;

Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılıgı binalar yapmak.

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve .özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile, ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat islerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon islerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.

Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya isleri yapmak.

Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak,

Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans, kale bodur su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat isleri yapmak.

Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve isletmek.

Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim islerinin yapımı.

Yönetici Danışmanlığı

Bu seçenekte; “Yetki” ana gayrimenkulün (apartman, site v.b.) maliklerinin kendi seçtikleri, “Yönetici” ya da “Yönetim Kuruluna” aittir. Bu süreçte, şirketimiz profesyonel apartman yöneticisi olarak, ana yapının “Yöneticisine” veya “Yönetim Kuruluna” asistanlık etmektedir. Yani profesyonel apartman yöneticiliği yapan firmamız; Yöneticinin teslim ettiği bilgi ve belgelerin, veri girişini yapmak, aidat tahakkuklarını ve tahsilatlarını tanzim ederek takip etmek ve yapılması gereken işler konusunda Bina Yöneticisini  vaktinde uyarmaktır.

Görev tarifimizi aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

1- Apartman veya site yöneticisinden almış olduğumuz gelir ve gider bilgilerini işletme defterine düzenli olarak işlemek.

2- Apartman işletme projesinin öngördüğü aidat tahakkuklarını, Bina Yöneticisinin verdiği aylık gider belgeleriyle birleştirerek, her dairenin ödeyeceği belirtilmiş aylık tahakkuk makbuzlarını düzenleyerek Yöneticiye teslim etmek.

3- Her bir daire için kat maliklerinin veya kiracıların borç alacak durumlarını takip etmek.

4- Aylık gelir, gider ve borç listelerini düzenli olarak her ay tanzim ederek yöneticiye teslim etmek.

5- Apartman kapıcısının veya görevli olarak çalıştırılan her personelin, SGK’ya verilmesi gereken tüm bildirgelerini (İşe giriş bildirgeleri, Aylık prim beyannameleri, İşten çıkış bildirgeleri vb.) hazırlamak ve internet üzerinden verilmesi gereken beyannameleri (Yöneticinin yazılı yönlendirmesi ile) vermek.

6- Apartman sakinleri için tanımlanacak kullanıcı ad ve şifreleri yöneticiye teslim etmek veya yöneticinin talimatı gereği, ilgilisi olan tüm malik ve sakinlere dağıtmak.

7- Apartman aidat ödemelerini, gelir, gider ve borç, alacak ilişkilerini,  internet tabanlı programla takip etmemiz nedeni ile, apartman sakinlerinin bilgilerini her ay en az 1 (Bir) kez güncellenmesini sağlamak.

8- Anlaşmalı hukukçularımızdan destek alarak, ödemesini geciktiren malik ve kiracılar ile Yönetici kötü olmadan tahsilatı sağlamak.

9- Yöneticinin talep etmesi halinde, çalışan kapıcı ve görevlilerin, çalışma saatlerini ayarlamak, çalışma, temizlik, bakım ve onarım işlemlerini yapanları kontrol etmek.

10- Yine yöneticinin talebi üzerine, genel temizlik ve bakım hizmetlerini ve ihtiyaç duyulursa teknik servis hizmetlerini sağlamak.

Bina ve Toplu Yapı Yönetim HizmetleriProfesyonel Apartman Yönetim Hizmeti

Profesyonel Apartman Yönetim Hizmeti

Bu seçenekte; Şirketimiz   kat maliklerinin aldığı kararla dışarıdan “Yönetici” olarak atanır. (Yönetici; Kat Mülkiyeti Kanunu Md.-34 e göre kat maliklerinin, hem sayı, hem arsa payı bakımından çoğunluğunun aldığı kararla seçilir.) Ana Gayrimenkulde yapılması kanunen zorunlu olan işlerle, kat maliklerinin istekleri doğrultusunda yaşam kalitesini artırabilecek her türlü işlemlerin, yapılabilme yetki ve sorumluluğu, ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler dahilinde, imzalanan yöneticilik sözleşmesiyle şirketimize, bina ve toplu yapı yöneticiliği yetkisi verilerek, dışarıdan şirket adına bir yetkilimiz yönetici olarak atanır.

Yönetici olarak görevlerimiz, yönetim planında belirtilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununun 35 inci maddesi uyarınca, yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, Şirketimiz; aşağıdaki görev ve sorumlulukları sözleşme süresince eksiksiz olarak yerine getirecektir.

1- Kat Malikleri Genel Kurulunda yapılan sözleşmenin imzalanmasını takiben on beş gün içinde usulüne uygun şekilde bir İşletme Projesi hazırlanarak (Kat Mülkiyeti Kanunu- Madde 37) kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bu projede özellikle:

 • Ana Gayrimenkulün bir yıllık tahmini olarak gelir ve gider tutarları,
 • Tüm giderlerden her kat malikinin payı için ödeyeceği tahmini miktarı,
 • Tüm tahmini ve muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin vermesi gereken avans tutarı gösterilir.(Kat Mülkiyeti Kanunu Md.-20)

Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır. (KMK. Md.37)

2- Kat malikleri kurulunca verilen kararları yerine getirir; Kapıcı, görevli ve gereken diğer personelle iş sözleşmelerini yeniler veya yapar, bu personellerin Konut Kapıcıları Yönetmeliği, Sosyal Güvenlik Kanunu ve İş Kanunu hükümleri uyarınca gerekli prim, beyanname ve bildirge işlemlerini (sigorta, emeklilik, tazminat vb.) süresi içinde yapar, söz konusu personelleri denetleyerek görevlerini en iyi şekilde yapmaları sağlar. Bunun yanı sıra personelin hizmet kalitesinin yükseltilmesi adına profesyonel apartman yönetim eğitimi desteği verir.

3- Şirketimiz profesyonel apartman yöneticisi olarak Anagayrimenkulün gayesine uygun kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınmasını sağlar. Bakım onarım ve temizliği, asansör, sıcak ve soğuksu ,hidrofor, boyler, kalorifer, yangın tüpleri ve yangın su pompaları ile elektrik tesisatının düzenli şekilde çalışması için gerekli önlemleri alır. Aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesini sağlar. Genel boya-tadilat işlerinin yürütülmesini sağlar.

4- Aidatların tahakkuk ve tahsilinin takip edilmesi, binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin zamanında yapılması ve takibi, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin hukuki süreçlerinin planlanması yürütülmesi, belirlenen periyotlarda gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması ve gelir-gider kalemlerinin kayıtlarının tutulması gibi işlemleri yapar.

5- Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılmasını sağlar, gerektiği an  kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirir.

6- Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırır.

7- Şirketimiz, kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini Kat Mülkiyeti Kanunu 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya, ve bütün giderleri ve gelirleri belgeleriyle deftere yazmaya ve diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen şirketimize, yönetici olarak Kat Mülkiyeti Kanunu 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.

8- Bu defterlerin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde şirketimiz tarafından notere kapatma tasdikinin yaptırılması bir mecburiyettir.

9- Şirketimiz, profesyonel apartman ve site yönetim firması olarak kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir.  Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yapı temsilciler kuruluna duyurur. Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır. (KMK.Md. 38)

10- Kat maliklerini genel kurul toplantısına davet ederek çağırır.(KMK.Md.29)

11- Yönetici olarak şirketimiz, yönetim planında yazılı zamanlarda eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, anagayrimenkul dolayısiyle o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabına vermekle yükümlüdür. Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa, olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yönetici olarak şirketimizden istenebilir. (KMK.Md.39)

12- Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. (KMK.Md.41) Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

13- Anagayrimenkulün veya anayapının tümünün veya bir kısmının harabolması halinde durum yönetici tarafından o gayrimenkulün bulunduğu yerin tapu idaresine ve bütün kat maliklerine; derhal bildirir; bunun bildirilmemesi yüzünden doğacak zararların tümünden bağımsız bölümü harap olan kat maliki, zararın beşte biri oranındaki kısmından da yönetici müteselsilen sorumlu olur. (KMK.Md.48)

Tüm bunların dışında, tam zamanlı profesyonel yönetim seçeneğinde, en iyi sonuçlarından birisi, günlük olarak bina veya sitenin kontrol ve takibinin yapılarak, en iyi standart ve kaliteli sonuca ulaşılıyor olmasıdır. Bina veya sitenin günlük standart ihtiyaçları sürekli denetim altında tutularak, hizmetlerde dengeli ve oturmuş bir kalite standardı yaratılır.

Bina ve Toplu Yapı Yönetim Hizmetleri